תנאי שימוש

יזמים יקרים!
ברוכים הבאים למשפחה הכי חזקה בארץ רשמית.
דבר ראשון אם קיבלתם את הטופס הזה, מזל טוב.
רגע לפני שליחת הקורס הכל, קצת פרטים טכניים מבחינה חוקית כדי להגן על שני הצדדים. 
אתר הינו בבעלותה של החברה” נאור שוען יזמות ואיקומרס בע“מ“
– תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל חברה ו/או אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “המשתמש”).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

-הצדדים מצהירים ומתחייבים כי: (א) אין כל מניעה משפטית, חוזית, חוקית או אחרת המונעת מהם מלהתקשר בחוזה זה ולמלא את כל התחייבויותיהם כלפי הצד השני. (ב) נותן השירותים יעניק שירותים אך ורק על פי ובהתאם להוראות החוזה וללא חריגה ממנו. )ג( הם מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת לקיים את החוזה.

– השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 
בתוך הקורס יוצגו מספרי טלפון של סוכנים מסין ותמונות של מוצרים, מספרי הסוכנים ותמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
כמו כן מוסכם ומובהר כי החברה תעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן וכי המידע המופיע באתר יהיה מדויק ככל הניתן.
יחד עם זאת, עלולים להופיע בו בתום לב אי דיוקים מסוימים או טעויות והחברה לא תישא באחריות הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 

1. קניין רוחני. המזמין מאשר כי כל מידע ו/או קניין רוחני אחר שיופק על ידי נותן השירותים במסגרת חוזה מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי של נותן השירותים עד להעברת מלוא התשלום בגין אותו מידע ו/או קניין רוחני, למעט מידע ו/או קניין רוחני אשר שייך לצד ג' והשימוש בו ניתן על ידי רישיון שימוש או כל היתר אחר. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין מתחייב שלא ישתף ו/או יעביר את המידע ו/או קניין רוחני שהופק עבורו על ידי נותן השירותים לכל גורם אחר מלבדו עד להעברת מלוא התשלום בעבור אותו מידע ו/או קניין רוחני. כמו כן, המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בכל קניין ו/או קניין רוחני השייך לנותן השירותים- אשר הגיע אליו ו/או שנחשף אליו שלא במסגרת החוזה. המזמין מתחייב, כי לא יעביר לנותן השירותים חומרים ו/או תכנים שיש לגביהם זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד ג' כלשהו, ללא קבלת רשות שימוש כדין. המזמין ישפה את נותן השירותים בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה נגדו בגין הפרת זכויות קניין רוחני כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לצורך אספקת השירותים למזמין נותן השירותים רשאי לעשות שימוש בחומרים ו/א במידע אשר נעשה בהם שימוש קודם למתן שירותים אחרים שסופקו על ידו וכי נותן השירותים רשאי לעשות כל שימוש שהוא בחומרים ו/או במידע שפותחו כחלק מאספקת השירותים.

 
 
2. הצהרות והתחייבות. כל אדם או חברה המאשרים תקנון זה, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "מקבל השירותים") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

3.מעמד הצדדים. מוסכם בזה כי היחסים שבין נותן השירותים למזמין יהיו יחסי
מזמין-קבלן עצמאי, כי מעמדו של נותן השירותים לכל צורך ועניין הוא מעמד של
קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 .וכי אין ולא יתקיימו בין המזמין
לנותן השירותים ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם מטעמו, יחסי עובד מעביד ו/או
יחסי שולח-שלוח ו/או יחסי שותפות.

4. שיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.
 
5. אחריות

בעקבות סודיות התוכן והסודות המסחריים שבתוכנו, לא יינתנו החזרים כספיים.

6. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות.
במעמד הרכישה מקבל השירותים יצטרך להזין את פרטיו האישיים. אנו נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותינו בצורה הסודית ביותר וכן מתחייבת לעשות שימוש במידע זה לצרכים פרטיים בלבד, לרבות (אך לא רק) לשם אספקת המוצרים ללקוחות, עדכונים דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והלקוח אישר זאת, יצירת קשר עם המשתמשים(בווצאפ,במייל ועוד).
 
 
 
 7. סיום התקשורות: (א) חוזה זה מגבש וממצה את כל ההסכמות, המצגים וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים עובר לחתימתו ולא יהיה תוקף לכל חוזה, מצג או הבטחה אלא אם נכללו בחוזה זה גופו. (ב) חוזה זה יהא תקף רק לאחר שנחתם כדין על ידי הצדדים. (ג) חוזה זה נוסח במקור בשפה העברית וככל ויתורגם החוזה לכל שפה אחרת שאינה עברית, יגברו הוראות החוזה בשפה העברית. (ד) כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים. (ה) במידה ותנאי בחוזה ו/או בתנאים הכללים אינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה, החוזה והתנאים הכללים ימשיכו להיות מבוצעים ויראו בתנאי שאינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה כמבוטל. 3.10 .כמו כן, הלקוח מתחייב שלא להתחרות – פתיחת קורס בעל תכנים מקבילים ) בקורס דרופשיפינג( בנאור שוען, במשך כל תקופת השתתפותו בקורס, וכן במשך שנה וחצי מרגע קניית הקורס. 7.2 .הפרתה של חובת הסודיות ו/או חובת התחרות כמפורט לעיל מהווה הפרה יסודית של חוזה זה ומקנה לנותן השירותים זכות לפיצויי מוסכם ללא הוכחת נזק, וזאת מבלי לגרוע מזכאותו של נותן השירותים לתבוע בגין פיצויים נוספים בערכאות משפטיות

 

8. החזרות, ביטולים והחזר כספי
לאחר צפייה בתוכן הקורס לא יינתן החזר כספי ולא יתאפשרו ביטולים עצם צפייה בתכנים סודיים
 
 
בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 
 
צור קשר
לקוחות יקרים, במידה ונתקלתם במשהו לא מובן אנו עושים את מירב המאמצים לתת שירות מהיר ואיכותי 
אנא צרו קשר במייל הבא: [email protected] / [email protected]

 

בתודה נאור שוען יזמות ואיקומרס בע"מ